اخبار

جشنواره غذا

این انجمن مفتخر است برای کمک به کودکان سرطانی، در جشنواره غذا در اهواز شرکت و کلیه عایدات را به نفع درمان کودکان سرطانی تقدیم نمود.